1 October 2023
Latest:
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เข้าร่วมประชุมประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลำนารายณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. เพื่อทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน สอบถามปัญหาและความต้องการ ของประชาชน และนำปัญหาความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข เช่น เทศบาลตำบลลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล เป็นต้น โดยมี นางสุมาลี ธรรมเจริญ และนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเข้าร่วมประชาคม