1 October 2023
Latest:
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย)

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จัดประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค ของประชาชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่าย กรณีประชาชนยื่นลงทะเบียนเพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย)