ประชุมการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมกับองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย เรื่องการดำเนินการและบริหารการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้นโยบายการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลลำนารายณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3