ลงนาม(MOU) สถานศึกษาสีขาว

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล ส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตและตระหนักรู้ที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยบาดาล ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี