โครงการศึกษาดูงานของสถานศึกษา

กิจกรรมหน่วยงาน

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมโครงการศึกษาดูงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รับฟังการบรรยาย (หัวข้อ การพัฒนาสมรรถนะตนเองสู่การพัฒนา

คุณภาพงานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จากวิทยากร นายฉัตร์พงศ์ กิจวิถี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านหมี่

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ และ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป