สภากาแฟ (Morning Brief) ครั้งที่ 13

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ กลุ่มบาสโลบเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Brief) ครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย ร่วมปรึกษาหารือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โดมราชพฤกษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา