ทัศนศึกษานอกสถานที่

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ตัวแทนผู้ปกครอง และน้อง ๆ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมเดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนเกิดความรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของสัตว์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการให้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และปลูกฝังลักษณะนิสัยการช่างสังเกตและรักสัตว์