มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีความประพฤติดี

การขับเคลื่อนจริยธรรม กิจกรรมหน่วยงาน

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ คุณแสงเทียน ปานจันทร์ ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติ “ซื่อสัตย์สุจริต” เก็บกระเป๋าคืนเจ้าของ และคุณวาสนา สาตรจีนพงษ์ ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี “มีจิตสาธารณะ” ช่วยหาบของผู้สูงอายุเดินข้ามถนน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม