ตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ การให้บริการประชาชนที่มารับบริการ พร้อมพูดคุย ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน