สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้การดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะค่า ได้ดำเนินการจัดโครงการทักษะป้องกันภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 จึงขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้เรื่องการดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

– นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ จึงมอบหมายให้จ่าเอกสมพร ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะค่า