ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครั้งที่ 1/2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาติดตามประเมินผลโครงการฯ ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ให้การสนับสนุนโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3