ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2657 บริเวณหมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ จำนวน 2 ครัวเรือน และวันที่ 9 เมษายน 2567 บริเวณหมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ จำนวน 2 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3