จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน ณ อาคารม่วง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น และมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ดังกล่าว ให้แก่ หน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์