โครงการศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และกล่มผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมโครงการศึกษาดูงาน โดยได้ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลอุทัยใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ให้ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองได้