โครงการพระราชดำริ ชุมชนรถไฟพัฒนา หมู่ 10 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนรถไฟพัฒนา หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อที่นำโดยยุง และให้ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการ สุขภาพอนามัยแก่แม่และเด็ก