ติดตั้งถังดับเพลิง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิง ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เจ้าหน้าที่ และประชาชนสามารถใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที

*** พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำนารายณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 036-461-111 ตลอด 24 ชั่วโมง ***