ประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และปลัดเทศบาล ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล และระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล และที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางเรียนรู้ อันก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี