โครงการพระราชดำริ ชุมชนสันติสุข หมู่ 1 ลำนารายณ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ชุมชนสันติสุข หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อที่นำโดยยุง และให้ความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการ สุขภาพอนามัยแก่แม่และเด็ก