สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง

– นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี และสามารถใช้ถังดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที