สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้การระงับเหตุเพลิงไหม้

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก ขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

– นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ จึงมอบหมายให้จ่าเอกสมพร ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ทันที ณ ห้องอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองทัพบก