โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต”

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยนายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3

โดยมีวิทยากร นางนวนปราง ช้างชนะ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง ในฐานะกรรมการ ก.อบต.ลพบุรี บรรยายเรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และ นางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล บรรยายเรื่อง สินบน การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต