โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ และนางสาวนิศาชล กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี