เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการขจัดความยากจน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM กระทรวงมหาดไทย ปี 2567 ผ่านระบบ Zoom ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี