สภากาแฟ (Morning Brief) ครั้งที่ 10

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Brief) ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย ร่วมปรึกษาหารือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ มูลนิธิพุทธเมตตาลำนารายณ์ (โรงเจไต่เซี้ยฮุคโจ้ว) หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี