กิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตามแนวทาง 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร ตลอดจนอาคาร สำนักงาน สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี