สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประชาชน และพนักงานเทศบาล ร่วมถวายกระทงให้แก่วัดลำนารายณ์ และวัดอุดมสันติวรรณ เพื่อเป็นพุทธบูชา ปลูกฝังคุณธรรม ด้านการอนุรักษ์ประเพณี สิ่งแวดล้อม และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย