1 October 2023
Latest:
กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลพบประชาชน หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน “เทศบาล 17 ชุมชน” ทุกคนคือญาติมิตร ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มอบถังเคมีดับเพลิง บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รับปรึกษาเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และให้ความรู้การคัดแยกขยะ โดยวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ชุมชนสันติสุข หมู่ 1 ตำบลลำนารายณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2958166641146408&type=3