พิธีจบการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ (รุ่นที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 77 คน โดยได้รับเกียรติจากนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ศูนย์การเรียนรู้ “สร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย” เปิดทำการเรียนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ และเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.497564345745002