เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 📣

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567

✅คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยมศึกษาปีที่ 3)

2. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

📋เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. คุณวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

5. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

📅 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม 2567

⏰ ในวันและเวลาราชการ

📌 กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำนารายณ์

(รับจำนวน 20 คน)

***หากมีผู้สมัครเกินจำนวน จะคัดเลือกผู้ร่วมโครงการโดยวิธีการจับฉลากในวันรายงานตัว***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำนารายณ์

☎️เบอร์โทรศัพท์ (036)461-758-9 ต่อ 22