โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลลำนารายณ์

เรื่อง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน)

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ จะดำเนินการพ่นหมอกควัน

ตามครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

***ขอความร่วมมือประชาชนเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ให้เรียบร้อย

และปิดฝาภาชนะอาหารให้มิดชิด***

🗓️ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566

🕜 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.