1 October 2023
Latest:
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศ ก.ท.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562