การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง