การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง