คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ