คู่มือการใช้ระบบ Biz Portal (สำหรับผู้ประกอบการ) การใช้งานนระบบการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

เอกสารแนบ