การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ