จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570, ร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อประชุมพิจารณา พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2561 – 2565 ร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ ชั้น 3 โดยร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ เป็นประธานในที่ประชุม