เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากประชาชนที่ติดต่อหรือใช้บริการกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 2