รับฟังการประชุมพิจารณาตรวจรับงานจ้างออกแบบ บริเวณอ่างนิคม

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ มอบหมายให้ ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ,นายสาโรจน์ รักงาม รองนายกเทศมนตรีฯ,นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,นายอโนทัย นุ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมรับฟังการประชุมพิจารณาตรวจรับงานจ้างออกแบบของบริษัทที่ปรึกษา กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและนันทนาการ บริเวณอ่างนิคม หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 2