โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลลำนารายณ์ นำโดย นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน แขกผู้มีเกียรติ พนักงานเทศบาล น้องๆนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนสามัคคีวิทยา และโรงเรียนนารายณ์วิทยา ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของสิ่งเสพติด มีทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน เห็นคุณค่าของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล และโรงพยาบาลชัยบาดาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3