โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ร.ต.ต.กำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ชั้น 3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านและชุมชน

ในปีนี้ สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ได้พิจารณาคัดเลือก ชุมชนคนรุ่นใหม่ หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม นี้

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LamnaraiPr&set=a.2903418493287890