การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/fe9jwt

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตามรูปภาพที่ปรากฏ