โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลลำนารายณ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป

2. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์

3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้

4. สามารถเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2567

วันที่และสถานที่รับสมัคร

– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-30 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

– สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์

– เอกสารที่ใช้ : สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 036-461758 ต่อ 21

หมายเหตุ : ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และ ชมรมผู้สูงอายุ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ (หากคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด)