ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ และจัดตกแต่งสถานที่เพิ่มเติม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีร่วมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และธงอักษร พระนามาภิไธย ส.ท. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วง ตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนมิถุนายน